Tietotekniikkapalvelujen käyttö ja niistä hyötyminen

« takaisin kotisivulle (homepage)

Teollisuuden kunnossapitoratkaisut varmistavat omaisuuden parhaan kunnon sen elinkaaren ajan

Julkaistu

Teollisuudessa ja tuotannossa tuotantoon tarvittavien koneiden ja laitteiden hankinta ja ylläpito on suuri investointi ja niiden käyttöikä on yleensä pitkä, useita kymmeniä vuosia. Hyvin suunnitellulla ja ennakoivalla kunnossapidolla minimoidaan tuotantoon tarvittavan omaisuuden riskejä sekä parannetaan niiden suorituskykyä. Omaisuuden hallinta edellyttää tarkkaa tietoa omaisuudesta, kuten esimerkiksi sen määrästä, laadusta, arvosta, ylläpitokustannuksista ja investointitarpeista. Teollisuuden tuotannossa käytettävien välineiden ja laitteiden on tärkeää toimia optimaalisesti ja häiriöittä sekä tuottavuuden että turvallisuuden kannalta. Teollisuuden kunnossapitoratkaisut on kehitetty ratkaisemaan tuotannon haasteita ja tarjoamaan ratkaisuja, jotta omaisuudella saavutettaisiin pisin mahdollinen käyttöikä ja tuotto. Tällaisia palveluita tarjoaa esimerkiksi Vitec ALMA Oy. Omaisuuden hallintajärjestelmä pyrkii pitämään tasapainon riskien, suorituskyvyn ja kustannusten välillä.

Omaisuuden hallintajärjestelmät teollisuudelle ovat kehittyneet huimasti

Vielä 1950-luvulla, tuotannossa käytettäviä koneita ja systeemejä lähinnä korjattiin, jos niihin tuli vikaa. 1980-luvulla on aloitettu järjestelmällisempi kunnossa pito ja sen suunnittelu, johon on myös sisältynyt ennaltaehkäisevää huoltoa. 2010-luvun puolivälistä lähtien on alettu käyttämään standardoituja omaisuuden hallintajärjestelmiä, joissa painopiste on siirtynyt kokonaisvaltaiseen, elinkaareen pohjautuvaan riskien, suorituskyvyn ja kustannusten arviointiin ja hallintaan. Omaisuuden hallinnassa keskeinen tekijä on omaisuuden arvon ja riskien tunnistaminen, sekä parhaan hyödyn saavuttaminen niin pitkällä kuin lyhyellä aikavälillä. Omaisuuden hallintajärjestelmän integroiminen yrityksen toimintoihin parantaa usein organisaation kilpailuetua ja parhaassa tapauksessa sen avulla voi saada mittavia parannuksia sekä käytettävyyteen että tuottavuuteen.

Etuna reaaliaikainen tiedon tarkasteleminen ja jakaminen

Mahdollisuus reaaliaikaiseen tiedon tarkastelemiseen jakamiseen voivat pienentää ylläpitokustannuksia. Omaisuudenhallinta ja kunnossapito ovat tärkeä osa kokonaisvaltaista toimintojen organisointia yrityksessä. Omaisuudenhallintaa täytyy suunnitella pitkäjänteisesti, kuten myös sen kunnossapitoa. Hallittava omaisuus käsittää usein fyysisen omaisuuden, kuten rakennukset, koneet, laitteet ja järjestelmät lisäksi erilaista immateriaalista omaisuutta, kuten esimerkiksi ohjelmistoja, osaamista ja toimintamalleja. Kunnossapitoratkaisun integroimisen etuna on myös mahdollisuus tarkastella ja jakaa tietoa reaaliajassa. Omaisuuden tilasta ja suorituskyvystä on koko sen elinkaarenajan reaaliaikaista tietoa, jonka pohjalta voi myös parantaa sen suorituskykyä ja luotettavuutta sekä ennustaa ylläpitokustannuksia. Omaisuuden hallintajärjestelmää valitessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että järjestelmään voi integroida kaikki eri osa-alueet ja myös, että se on mahdollisuuksien mukaan skaalautuva ja joustava organisaation kehittyessä tai muuttuessa.


jaa